Om Foreningen

 

1.     Foreningens navn og hjemsted:

1.1.  Foreningens navn er Langø Strands Grundejerforening.

1.2.  Foreningens hjemsted er Kerteminde Kommune.

 

 

2.     Foreningens område:

2.1.  Grundejerforeningens  geografiske område fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

3.     Foreningens medlemskreds:

3.1.  Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende tinglyste adkomsthavere til ejendomme, der alle er beliggende inden for grundejerforeningens område.

3.2.  Foreningens medlemmer jf. pkt. 3.1. har savel ret som pligt til medlemskab af

nærværende grundejerforening.

 

 

4.     Foreningens formål og opgaver:

4.1.  Foreningens formål er at varetage vedligeholdelse af fællesveje og stier samt i øvrigt frelles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

4.2.  Foreningen er berettiget til at optage de Iån der er besluttet generalforsamlingen og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for

udførelsen af foreningens opgaver.

4.3.  Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

 

5.     Medlemmernes forhold til foreningen:

5.1. Generalforsamlingen afgør i hvilket omfang, finansiering og administration af de til grundejerforeningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån, jf. 4.2.

5.2.  Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen

fastsatte bidrag i form af kontingent.

5.3.  Hver ejendom betaler et kontingentbidrag per boligenhed (vandmåler), der er placeret på ejendommen.